_

لیست جایگاه های تحت پوشش برند پتروپارت

_

لیست جایگاه های تحت پوشش این برند عبارتست از:

 

ردیف نام جایگاه کد جایگاه نام منطقه نام ناحیه تلفن جایگاه
۱ سنگ بست ۱۰۴ خراسان رضوی مرکزی ۳۴۶۹۵۴۵۵
۲ خواجه ربیع ۱۰۶ خراسان رضوی مرکزی ۳۷۳۱۳۰۰۸
۳ هفده شهریور ۱۰۷ خراسان رضوی مرکزی ۳۳۴۱۰۳۰۶
۴ خطیب ۱۱۰ خراسان رضوی مرکزی   ۳۳۵۲۳۳۴۳  ۳۳۵۲۳۴۴۴
۵ امیری ۱۱۶ خراسان رضوی مرکزی ۳۶۲۱۲۶۰۰
۶ شهید  علی نژاد ۱۲۳ خراسان رضوی مرکزی ۳۲۵۹۴۱۴۰
۷ دینی ۱۲۵ خراسان رضوی مرکزی ۳۶۶۵۳۳۱۳
۸ امینی ۱۲۶ خراسان رضوی مرکزی ۳۶۰۱۳۶۹۶ ۲۳۶۴۳۳۳۶
۹ راه ابریشم ۱۳۰ خراسان رضوی مرکزی ۳۳۷۸۱۳۰۰
۱۰ دکتر محمودی ۱۳۸ خراسان رضوی مرکزی ۳۷۶۳۱۲۳۰
۱۱ مینایی ۱۴۸ خراسان رضوی مرکزی ۳۷۲۴۳۳۷۰
۱۲ کوهسنگی ۱۵۲ خراسان رضوی مرکزی ۳۸۷۱۷۱۳۱
۱۳ بهاری ۱۵۷ خراسان رضوی مرکزی  ۳۸۶۵۵۰۴۸ ۳۸۶۵۴۷۷۵
۱۴ وصال ۲۰۵ خراسان رضوی نیشابور   ۴۳۲۱۱۴۰۰  ۴۳۲۱۱۳۶۹
۱۵ محمدی ۲۱۷ خراسان رضوی نیشابور ۴۲۶۳۳۱۵۱
۱۶ فلاح ۱۲۲۰ خراسان شمالی اسفراین ۵۸۳۷۲۶۸۶۸۰
۱۷ علینژاد ۲۹۳۳ سبزوار مرکزی ۴۴۴۱۷۶۹۰
۱۸ تعاونی ۵۴ ۵۴۷ تربت حیدریه مرکزی ۵۲۲۲۵۶۰۰
۱۹ اسدی ۳۶۳۱ تربت حیدریه مرکزی ۵۲۳۲۳۱۲۴
۲۰ ولیعصر ۵۶۵ تربت حیدریه مرکزی ۵۲۲۹۴۸۲۲